Дружествен устав

на регистрирано „Германо-Българско социокултурно дружество
в Дортмунд и околността „Васил Левский“

 


§ 1

Име, седалище, юридическа форма, фискална година, символ и печат
 
(1) Дружеството носи името  „Регистрирано дружество „Немско-българско социокултурно дружество в Дортмунд и околността „Васил Левски“, по-долу наричан само Дружество.

(2) Седалището на Дружеството е в „Шахтвег“ 1, 44532 Люнен.

(3) Дружеството е регистрирано в Дружествения регистър.

(4) Фискалната година е календарната година.

(5) Официалната вътрешна и външна комуникация се осъществява в писмена форма.

(6) Символът и печатът на Дружеството са българският опълченски лъв без корона, носещ сноп копия, с надпис „Дела трябват, а не думи!“, разположен в кръг около лъва.
 
 
§ 2

Предназначение, цел, задачи и характер на Дружеството
 
(1) Целта на Дружеството е насърчаването на немско-българските отношения и социалния и културен живот на българите и приятелите на България, живеещи в Дортмунд и околността, както и доброволна взаимна помощ в извънредни ситуации.

(2) Целите на устава се осъществяват по-специално чрез:

 • основаването на българско неделно училище „Св. Паисий Хилендарски“, със собствени училищно ръководство, училищен устав, училищна програма и родителски съвет, с цел насърчаване на изучаването на български език, история и география на България, както и (с цел) запазването на българските традиции и култура при деца и възрастни в гр. Дортмунд и околността;
 • информационни мероприятия, публикции, изложби и доклади върху историята, науката, икономиката, културата и политиката на двете държави, организиране (на) и участие в тематични и/или спортни събития;
 • подпомагане при създаването на връзки и партньорства в културния, научния и икономическия живот на двете държави и при развитието на съзнанието за околната среда, с цел защита и съхраняване на екологичните дадености в различните области на двете държави;
 • насърчаване на връзките с други немско-български общности или дружества, които преследват същите цели, както и сътрудничество с фондации от Германия, България и други страни, както и подкрепа/участие в техните дарителски и подкрепящи акции.
 • организиране на обществени събития за българи и приятели на България в Люнен, Дортмунд и околността;
 • създаване и поддържане на медии на български език;
 • организиране на работни кръжоци, работни групи и основаването на спортни отбори, игрални отбори, фолклорни групи, тематични сдружения и други сдружения, които отговарят на целта на Дружеството. 

(3) Дружеството е политически, религиозно и етнически неутрално. 

 
 
§ 3

Активи на Дружеството (обществена полезност, самостоятелност)
 
(1) Дружеството преследва изключително и непосредствено общополезни цели по смисъла на раздела „Данъчно-облекчителни цели“ от Данъчния кодекс.

(2) Дружеството е безкористно активно.

(3) Средствата, които Дружеството получава, могат да се ползват само за цели, посочени от устава. Членовете не получават никакво възнаграждение от средствата на Дружеството. След своето напускане, те нямат право на претенция за възстановяването на направените от тях вноски или дарения в полза на Дружеството. 

(4) Не се разрешава облагодетелстването на едно лице, в рамките на дейността му или задачата му, които то извършва в полза на Дружеството, чрез възнаграждения, които са чужди на целта на този устав, или които водят до несъразмерно високо облагодетелстване.
 
 
§ 4

Възнаграждение за дейност в полза на Дружеството
 
(1) Предвидените от устава  длъжности обикновено се упражняват доброволно. Разходи могат да бъдат възстановявани.

(2) При необходимост уставните длъжности могат да се упражняват в рамките на бюджетните възможности, въз основа на договор за услуга или срещу възстановяване на направените разходи в съответствие с § 3 ал. 26a от Закона за данъчното облагане на доходите на Република Германия (възнаграждение на доброволческия труд).

(3) Решението за извършването на дейност срещу заплащане в полза на Дружеството според ал. 2 се взима на заседание на Управителния съвет.  Управителният съвет е упълномощен да възлага срещу съразмерно заплащане или срещу възстановяване на направените разходи, извършване на дейности в полза на Дружеството, включително и дейности по изпълнението на управленческата дейност и по воденето на канцеларията. Решаващо (*в случая) е бюджетното състояние на Дружеството. Всички договори, които определят задължение за изплащането на възнаграждение, трябва да съответстват на целите (*и предмета на дейност) на Дружеството.
 
 

§ 5

Придобиване на членство 
 
(1) Член може да стане всяко юридическо или физическо лице. Придобиването на членство става след подаване на молба-заявление за членство, подписване на декларация за защита на личните данни, както и декларация за изключване от отговорност (според § 16 от устава). Молбата за приемане е в свободна форма, но в писмен вид и с предоставяне на име, ЕГН, възраст и адрес (*по документи) за физически лица, а за юридически лица - с предоставяне на наименование, седалище и удостоверение за съдебна регистация (*на съответното лице или организация).

(2) С подаването на молбата и в случай на неговото приемане, заявителят се съгласява с устава на Дружеството. Управителният съвет решава за неговото приемане; той не е задължен да обявява причините за евентуалното отхвърляне на молбата.

(3) Всеки член се задължава пред Дружеството незабавно да го информира за настъпили промени в адреса си и актуалните си данни за контакт (тел. номер, имейл адрес, пощенски адрес и т.н.). Всеки член е длъжен да подсигури безпрепятствен достъп (*към себе си) на кореспонденцията, свързана с делата на Дружеството.

(4) Допускат се три форми на членство - редовно членство , почетно членство и подпомагащо членство


 
§ 6 

Права и задължения на членовете
 
(1) Редовните членове имат правото да предоставят чрез Дружеството представляването на общите интереси, да взимат участие в мероприятия на Дружеството в рамките на неговите цели и да изискват употребата на наличните средства за общото благо.

(2) Редовните членове имат правото да правят предложения и да гласуват на общите събрания на Дружеството. Те имат право, чрез свои представители, да взимат участие в общите събрания, да депозират предложения, да участват във взимането на решения. Те са задължени подкрепят залегналите в устава цели.

(3) Пълноправните членове имат правото на глас от 18 години.

(4) С приемането си, редовните членове се задължават да заплащат месечна вноска, a подпомагащите членове - годишна вноска, който размер се определя и актуализира от Общото събрание. Лица, които не са членове, нямат право да участват в мероприятията на Дружеството, освен ако едно мероприятие не бъде организирано като общодостъпно, след решение на Общото събрание. Изключения са допустими след подаването на писмена молба пред Управителния съвет. Задължението за заплащане на такса остава непроменено от това.

(5) Управителният съвет може по молба времено да прекрати едно членство или временно да разреши безплатно членство.

(6) Подпомагащите членове на Дружеството могат да бъдат физически или юридически лица. Те подпомагат общо целите на Дружеството чрез плащането на годишна такса за членство и при желание също чрез техния персонален ангажимент. Със заплащането на тяхната членска вноска за тях не произтичат по-нататъшни задължения. Те нямат право на глас. С подпомагащите Дружеството членове Управителният съвет сключва индивидуални споразумения, съответстващи на значението за подпомагане. 


§ 7

Край на членството
 
(1) Членството приключва след смърт, напускане чрез молба за прекратяване или чрез изключване.

(2) Напускането може да се осъществи по всяко време чрез писмена декларация, (*но) към края на следващия месец.

(3) Изключването на един член на Дружеството може да бъде направено в следните случаи:

 • при повтарящи се нарушения (до 3 пъти) на устава или на други правила на Дружеството;
 • при причиняване на вреди върху възгледите на Дружеството;
 • при увреждане на репутацията на Дружеството;
 • при нарушение на § 15 от устава;
 • когато задължението за членска такса не бъде обслужвано;
 • когато решенията на органите на Дружеството не бъдат спазвани;
 • след значително увреждане на благото на един или повече от членовете на българската общност или на цялото общество;
 • при действия, имащи наказателноправен характер.

 Управителния съвет решава за изключването на даден член, след като му бъде дадена възможност за изслушване. Писмено възражение срещу решението за изключване може да бъде депозирано пред Управителния съвет в срок от четири седмици след неговото получаване. Върху това възражение решава Общото събрание на членовете с обикновено мнозинство. До приключване на вътрешнодружествената процедура правата на члена се поставят под запрещение. Решението на Общото събрание върху изключването се обосновава писмено и се предоставя на засегнатия. Срещу взетото решение за изключване ответникът няма право на обжалване. Правният път остава от това неприкосновен. С приключването на членството изчезват всички претенции от членските взаимоотношения, като правото на Дружеството върху съществуващи (*и непокрити) искове остава неприкосновено.
 
 
§ 8  

Почетни членове и подпомагащи членове на Дружеството
 
(1) Почетни членове могат да станат всички лица, които чрез техните действия в Дружеството, съответно чрез своето подпомагане, спонсориране и осъществяване на неговите цели, са постигнали извънредни заслуги.

(2) Тяхното номиниране се извършва след решение на Общото събрание, взето чрез гласуване, с обикновено мнозинство.

(3)  Почетните членове нямат право на глас в Общото събрание.

(4) Ако пълноправен член придобие и почетно членство, то той запазва всички права и задължения, предоставени му от пълноправното членство.

(5) Юридическите лица могат да бъдат само почетни или подпомагащи членове.
 
 
§ 9 

Органи на Дружеството
 
Органите на Дружеството са:

а) Общо събрание,

б) Управителен Съвет.

 

§ 10

Общо събрание
 
(1) Общото събрание е най-висшият орган на Дружеството. Tо се състои от отделните редовни членове и решава за всички дела на Дружеството, доколкото те не подлежат на регулация от страна на Управителния съвет, и взима освен това необходимите решения. В неговите задължения влизат най-вече:

а) изборът и смяната на Управителния съвет;

б) одобрението на годишния отчет на Управителния съвет, калкулацията на бюджета за отминалата отчетна година, както и предварителният преглед на бюджета за идващата отчетна година;

c) освобождаването от отговорност на Управителния съвет;

d) избор на Финансов котрольор;

е) приемането на доклада на Финансовия контрольор;

f ) решението върху възражението според § 7 (3);

g) взимане на решения за промени в устава;

h) номиниране на почетни членове;

i ) определяне на членски вноски;

j ) определяне на такси, които са свързани с дейността на Дружеството, доколкото това не е отредено от устава или от конкретно решение на Общото събрание като правомощие на Управителние съвет;

k) взимане на решения относно молби;

l) взимане на решения за разпускане на Дружеството. 

(2) Общото събрание на членовете се свиква веднъж годишно чрез Управителния съвет. Свикването на Общо събрание се осъществява писмено в срок от 4 седмици преди насрочената дата и с обявяване на дневния ред. Всеки член може да внася предложения  (* и молби) за дневния ред в срок до 14 дни преди датата на Общото събрание.

(3) Ръководителят на събранието (по правило Председателят) и водещият протокола (Протоколчикът) биват избрани от Общото събрание по предложение на Управителния съвет. За събранието се изготвя писмен протокол, който се подписва от Ръководителя на събранието и от Протоколчика. Писменият протокол трябва да съдържа:

 • числото на присъстващите имащи право на глас членове,
 • дневния ред и дискутираните теми,
 • взетите решения,
 • преминалите избирателни турове с изборните резултати.

(4) Всеки редовен член има един глас в Общото събрание. Ако едно физическо лице притежава пълноправно членство и същевременно то е и почетен член, то тогава той има само един глас. Заместването чрез друг, имащ право на глас член, е допустимо, като на всеки редовен член е разрешено да бъде упълномощаван максимално от двама (*други) редовни члена. Упълномощаването се извършва писмено.

(5)  По предложение на Управителния съвет, взимането на решение на редовните членове е възможно също чрез писмена процедура, ако тази форма на взимане на решение не бъде отхвърлена от повече от 1/5 от имащите право на глас (*членове), в срок от две седмици след уведомлението за нея. След обявяването на предложението за (*което трябва да бъде гласувано) решение, гласоподавателите имат две седмици време за писмено гласоподаване. Решението се взима с обикновено мнозинство на депозираните гласове.

(6) Общото събрание има правото да взима решения, независимо от броя на присъстващите членове, когато e свикано в съответствие с правилата. То взима своите решения с обикновено мнозинство на присъстващите и имащи право на глас членове. Изключение се прави само при промени в устава и разпускане на Дружеството (§ 13).

(7) Управителният съвет трябва да свика извънредно Общо събрание, с обявени конкретни причини и дневен ред (за него), когато интересът на Дружеството го изисква или когато минимум 30% от имащите право на глас членове изискат писмено това (но само чрез поща, по имейл или по факс) и посочат точните цел и причини за него. Извънредното Общо събрание трябва да се свика най-късно шест седмици от момента на депозирането на заявлението (*за неговото свикване).

(8) Гласуванията са явни.

(9) Видео- и аудиозаписи на Общото събрание или на отделните заседания на Управителния съвет са допустими след решение на Управителния съвет и със съответното официално предупреждение. Записите служат изключително за вътрешна употреба и тяхното предаване (*на трети лица) и тяхното публикуване не се разрешават.
 
 

§ 11 

Управителен съвет
 
(1) Управителният съвет се състои от петима членове.

a) Членовете на първия Управителен съвет се избират на Учредителното събрание. Членовете на следващите Управителни съвети се избират от Общото събрание.

b) Общото събрание избира:

- Председателя,

- Заместник-председателя,

- Касиера,

- Секретаря и

- един Заседател.

c) Всички членове на Управителния съвет са имат пълното право на глас.

(2) Всеки редовен член може да бъде избран след предложение от Общото събрание. Членове на Управителния съвет могат:

- да станат само редовни членове на Дружеството,

- които са на минимум 18 години,

- които имат добри познания (писмени и устни) по немски и български езици,

- които са завършили успешно минимум средно образование (Реалабшлюс или сравнима образователна степен), - чието членство е траело минимум 14 месеца без прекъсване и

- които преди това са заемали минимум две други позиции в Дружеството доброволчески и активно.

(3) Управителният съвет е компетентен за всички дела на Дружеството, доколкото те не са отредени от устава на Общото събрание на членовете. Управителният съвет взима своите решения чрез мнозинството на своите членове. При равен вот решаващо значение има гласът на Председателя. Управителният съвет може да взима също и решения в писмена процедура. Върху заседанията на Управителният съвет се води протокол, който представя същевременно и писмено взетите решения.

(4) Председателят - или като негов представител Заместник-председателят - води делата на Дружеството, ръководи заседанията на Управителния съвет и по правило Общото събрание на членовете.

(5) Всички решения на Общото събрание на членовете трябва да се публикуват на интернетстраницата в срок до 4 седмици.

(6) Финансово упълномощени са Председателят и Касиерът. Те трябва да бъдат регистрирани в банката, те имат правото да извършват парични преводи и да ги потвърждават пред банката. Потвържденията се извършват само и едновременно и от двамата.

(7) Мандатът на членовете на Управителния съвет възлиза на две години. Разрешава се повторен избор. Ако един член на Управителния съвет се оттегли преждевременно, то до следващите избори  за Управителен съвет същият може да назначи един временен (*комисарен) член.  Мандатът на един временен член на Управителния съвет свършва с мандата на целия Управителен съвет. Минимум половината от Управителния съвет трябва да се състои от (*вече редовно) избрани членове, в противен случай трябва да бъде свикано възможно най-скоро Общо събрание, на което да бъде проведен нов избор за Управителен съвет. С приключването на членството в Дружеството, приключва също и мандатът като член на Управителния съвет.

(8) Пълноправните членове, чието членство е започнало 6 месеца след основаването на Дружеството, могат да депозират предложения за смяна на членове на Управителния съвет и (*предложения) за промяна на устава, само когато са имали повече от 12 месеца непрекъснато членство.

(9) Съгласно § 26 от Кодекса по гражданско право на Република Германия, Дружеството бива съдебно и извънсъдебно представлявано чрез Председателя и Заместник-председателя. Представляването се осъществява съвместно.


§ 12

Финансов котрольор
 
(1) Общото събрание на членовете избира за периода на мандат на Управителния съвет един Финансов контрольор. Това лице не може да бъде член на Управителния съвет. Допуска се повторното му избиране.

(2) Финансовият котрольор трябва да проверява фактически и чрез изчисления минимум веднъж годишно касата на Дружеството, включително отчетните книги и фактурите, и сътветно да докладва писмено на Управителния съвет. Финансовият котрольор изготвя (*и) доклад от проверката за пред Общото събрание на членовете и при коректно водене на касовите дела внася предложение освобождаването от отговорност на Касиера и останалите членове на Управителния съвет.
 
 
§ 13

Училищно ръководство, Устав на училището, Родителски съвет и училищна такса на училище „Св. Паисий Хилендарски“
 
(1) Училищното ръководство и Родителският съвет представляват интересите на училищната институция спрямо Дружеството. Училищното ръководство се състои от Ръководителя на училището и от всички учители, които работят в училището. Родителският съвет се състои от най-много 6 члена.

(2) Училищното ръководство и Родителският съвет не са органи на Дружеството. Те нямат влияние върху процедурата по взимане на решения на органите на Дружеството.

(3) Родителският съвет и Училищното ръководство могат да да развиват предложения за оптимизиране или подобряване на работата и на организацията на училището и на учебния процес, както да развиват и обосновават и други предложения, и да ги представят на Управителния съвет. Те трябва да се гласуват, одобряват и контролират от Управителния съвет. В съвместната работа между Училищното ръководство и Родителския съвет решаващо значение има становището на Училищното ръководство.

(4) Участието на децата в училишните мероприятия е доброволно и платено. За всяко участващо дете се заплаща предварително един годишна родителска такса (*от страна на родителите). За определянето и големината на таксите е отговорен само Управителният съвет.

(5) Ръководителят на училището се назначава от Управителния съвет. Членовете на Родителския съвет биват избирани от общо събрание на родителите.

(6) Заседанията на Училищното ръководство се състоят според програма или при нужда. Едно Общо събрание на родителите може да бъде свикано минимум един път в годината. Управителният съвет е надзорният орган на Училищното ръководство и на Общото събрание на родителите.

(7) Училищното ръководство и Родителският съвет информират писмено Управителния съвет на Дружеството за решенията и за вече избраните членове.

(8) Училищният устав се обнародва от Управителния съвет и се променя (*също) от него по молба и с аргументация от страна на Училищното ръководство и Родителския съвет. Училищният устав не може да противоречи на този устав.

(9) Участието в училищните занятия се заплаща. Решенията за размера, вида, сроковете и употребата на таксите се взимат от органите на Дружеството. Информирането на членовете за тези решения се извършва писмено в срок от две седмици.  
 
 
§ 14

Промяна на устава и разпускане на Дружеството
 
(1) Решения на Общото събрание на членовете за промени в устава изискват едно мнозинство от ¾ от всички присъстващи и имащи право на глас членове. Намерението за евентуални промени в устава се упоменава в поканата за Общото събрание на членовете.  Решения за разпускане на Дружеството могат да бъдат взимани само на едно, свикано за тази цел, Общо събрание на членовете. Те се нуждаят от одобрение от ¾ от гласовете на всички имащи право на глас членове на Дружеството.  Ако едно решение за разпускане не може да бъде постигнато, защото на Общото събрание са били представени по-малко от ¾ от общите гласове на всички имащи право на глас членове на Дружеството, то тогава може да се свика ново Общо събрание, което трябва да се състои в срок до четири седмици след първото (*събрание). Това Общо събрание може да реши за разпускане на Дружеството, независимо от броя на явилите се имащи право на глас членове, (*но) с кворум от ¾ от подадените гласове. Като тук се посочва основанието за свикването на това (*повторно) Общо събрание.

(2) Остатъчното имущество, което се е запазило при разпускане на Дружеството или при отмяна на данъчно-облекчителния му характер, след покриване на всички задължения, се прехвърля върху публичноправно юридическо лице или върху друго дружество с данъчно-облекчителен характер, изключително за употреба с общественополезна цел, която отговаря на § 51 от Данъчния кодекс на Република Германия.

 

§ 15

Дейност по връзки с обществеността
 
(1) Интересите на Дружеството пред обществеността се представляват (*изключително и) само от Управителния съвет.

(2) Само на Управителния съвет и неговите представители е разрешено:

 • да изготвят, да прилагат и да контролират концепции за връзки с обществеността;
 • да дават интервюта, прессъобщения и доклади пред пресата;
 • да издават покани за пресата;
 • да издават редакционни статии върху публикации на Дружеството, както и  да издават други публикации;
 • да провеждат пресконференции, пиар-събития, дарителски акции, други мероприятия, както и да организират и провеждат анкети;
 • да извършват медийни анализи и да ги архивират;
 • да разрешават и да подкрепят научни изследвания, анализи и публикации във връзка с Дружеството, неговите членове и неговата дейност;
 • да контролира и да се грижи за съдържанието на уебсайта, на флаерите и на другите медии на Дружеството;
 • да влиза в контакт с партньорите на Дружеството и с медиите.

(3) Всички предложения, които засягат връзките с обществеността, се гласуват от Управителния съвет.

(4) Работата по връзките с обществеността трябва да се протоколира писмено  и се потвърждава чрез фотографиране, чрез аудиозаписи или видеозаписи.
 
 
§ 16

Заключителни разпоредби (изключване от отговорност)
 
За щети, възникнали от мероприятията на Дружеството или за загуби на вещи, Дружеството не носи отговорност спрямо своите членове.
 
 
§ 17

Салваторна клауза
 
Ако една или повече разпоредби от този устав са или станат юридически недействителни (*и с това неприложими), то останалата част на устава остава в сила. Недействителните разпоредби се заменят чрез действителни (*такива), които съответстват на залегналите в устава цели на Дружеството.
 
 
§ 18

Влизане в сила  
 
Уставът беше одобрен от Oбщото събрание на членовете на 30.08.2019 и влиза в сила с вписването му в Дружествения регистър.

                       
 

                                                                                                                                                                                                 

        Люнен, 30.06.2019