ОБЩА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

за регистрирано „Германо-Българско социокултурно дружество в Дортмунд и околността

„Васил Левский“

 

 

Настоящата информация касае легитимността на Дружеството, както и неговите ценности и цели, защитени в уставните му норми:

 

1. Решението за учредяването на „Германо-Българско социокултурно дружество в Дортмунд и околността „Васил Левский“ бе взето на Учредителното събрание, проведено в гр. Люнен на 30.06.2019 год.

2. Дружеството е официално регистрирана от Районен съд – Дортмунд организация на 05.09.2019 год. под регистрационен номер: VR 7526 .

3. Дружеството е организация с идеална цел. Удостоверението му за обществена полезност е издадено от Данъчна администрация Дортмунд – Уна на 06.11.2019 год., тъй като проверката установява, че неговите цели напълно отговарят на смисъла на § 52 ал. 2 т. 1 и т. 2 от Данъчния кодекс на Република Германия (*Abgabeordnung – AO).

4. Същата Данъчна администрация предоставя на Дружеството данъчен номер: 316/592/3201.

5. Общополезните цели на Дружеството са залегнали в § 2 т. 1 и 2 от Устава му, а именно:

 

„...§ 2 Предназначение, цел, задачи и характер на Дружеството

(1) Целта на Дружеството е насърчаването на немско-българските отношения и социалния и културен живот на българите и приятелите на България, живеещи в Дортмунд и околността, както и доброволна взаимна помощ в извънредни ситуации.

(2) Целите на устава се осъществяват по-специално чрез:

▸основаването на българско неделно училище „Св. Паисий Хилендарски“, със собствени училищно ръководство, училищен устав, училищна програма и родителски съвет, с цел насърчаване на изучаването на български език, история и география на България, както и (с цел) запазването на българските традиции и култура при деца и възрастни в гр. Дортмунд и околността;

▸информационни мероприятия, публикции, изложби и доклади върху историята, науката, икономиката, културата и политиката на двете държави, организиране (на) и участие в тематични и/или спортни събития;

▸подпомагане при създаването на връзки и партньорства в културния, научния и икономическия живот на двете държави и при развитието на съзнанието за околната среда, с цел защита и съхраняване на екологичните дадености в различните области на двете държави;

▸насърчаване на връзките с други немско-български общности или дружества, които преследват същите цели, както и сътрудничество с фондации от Германия, България и други страни, както и подкрепа/участие в техните дарителски и подкрепящи акции.

▸организиране на обществени събития за българи и приятели на България в Люнен, Дортмунд и околността;

▸създаване и поддържане на медии на български език;

▸организиране на работни кръжоци, работни групи и основаването на спортни отбори, игрални отбори, фолклорни групи, тематични сдружения и други сдружения, които отговарят на целта на Дружеството.

(3) Дружеството е политически, религиозно и етнически неутрално.

 

 § 3 Активи на Дружеството (обществена полезност, самостоятелност)

(1) Дружеството преследва изключително и непосредствено общополезни цели по смисъла на раздела „Данъчно-облекчителни цели“ от Данъчния кодекс.

(2) Дружеството е безкористно активно.

(3) Средствата, които Дружеството получава, могат да се ползват само за цели, посочени от устава. Членовете не получават никакво възнаграждение от средствата на Дружеството. След своето напускане, те нямат право на претенция за възстановяването на направените от тях вноски или дарения в полза на Дружеството.“

 

6. Дружеството е демократична организация. Главен негов орган е Общото събрание на членовете. На това събрание се взимат почти всички решения, касаещи структурата, функциите, преследването на заложените в Устава цели, както и съхраняване на заложените пак там ценности и идеи:

 

§ 10 Общо събрание

(1) Общото събрание е най-висшият орган на Дружеството. Tо се състои от отделните редовни членове и решава за всички дела на Дружеството, доколкото те не подлежат на регулация от страна на Управителния съвет, и взима освен това необходимите решения...“

 

7. Управителният съвет на Дружеството е административен орган, чиито членове се избират от всички членове по време на общите събрания. Членовете на този орган имат определен мандат. Управителният съвет се отчита пред Общото събрание на членовете и се контролира отново от него:

 

§ 11 Управителен съвет

(1) Управителният съвет се състои от петима членове.

a) Членовете на първия Управителен съвет се избират на Учредителното събрание. Членовете на следващите Управителни съвети се избират от Общото събрание.

b) Общото събрание избира:

- Председателя,

- Заместник-председателя,

- Касиера,

- Секретаря и

- един Заседател...

(2) Всеки редовен член може да бъде избран след предложение от Общото събрание...

(3) Управителният съвет е компетентен за всички дела на Дружеството, доколкото те не са отредени от устава на Общото събрание на членовете. Управителният съвет взима своите решения чрез мнозинството на своите членове...

(6) Финансово упълномощени са Председателят и Касиерът. Те трябва да бъдат регистрирани в банката, те имат правото да извършват парични преводи и да ги потвърждават пред банката. Потвържденията се извършват само и едновременно и от двамата.

(7) Мандатът на членовете на Управителния съвет възлиза на две години. Разрешава се повторен избор...

 

§ 12 Финансов котрольор

(1) Общото събрание на членовете избира за периода на мандат на Управителния съвет един Финансов контрольор. Това лице не може да бъде член на Управителния съвет. Допуска се повторното му избиране...“

 

8. Дружеството не дели хората по расови, етнически, религиозни и други признаци. За него всички хора са еднакво ценни и са добре дошли, щом декларират, че споделят неговите цели и ценности. То изключва от своята общност обаче лица, които са извършили противоправни деяния, противоуставни такива или по някакъв начин са навредили на българската общност и обществото като цяло:

 

„§ 2 Предназначение, цел, задачи и характер на Дружеството...

...(3) Дружеството е политически, религиозно и етнически неутрално...  

 

...§ 7 Край на членството...

...(3) Изключването на един член на Дружеството може да бъде направено в следните случаи:

- при повтарящи се нарушения (до 3 пъти) на устава или на други правила на Дружеството;

- при причиняване на вреди върху възгледите на Дружеството;

- при увреждане на репутацията на Дружеството;

 - при нарушение на § 15 от устава;

- когато задължението за членска такса не бъде обслужвано;

- когато решенията на органите на Дружеството не бъдат спазвани;

- след значително увреждане на благото на един или повече от членовете на българската общност или на цялото общество;

- при действия, имащи наказателноправен характер.“

 

 

 

   От Управителния съвет