Правилник

за дейността и вътрешния ред на Българско неделно училище в Дортмунд и околността

„Св. Паисий Хилендарски"

 

 

§ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

С този правилник се определят структурата, функциите и дейностите на Българско неделно училище в гр. Дортмунд и околността „Св. Паисий Хилендарски“, наричано по-долу само „Училище“, както и правата и задълженията на педагoгически специалисти, обучаващи се и родители.

 

(1) Българско училище „Св. Паисий Хилендарски“ е образователна структура, основана, ръководена, контролирана и подкрепяна от регистрирано общественополезно „Германо-Българско социокултурно дружество в Дортмунд и околността “Васил Левский”, наричано за краткост само „Дружество“.

Училището е пряко подчинено на това Дружество. 

 

(2) Училището е организирано според правилата и изискванията на Министерството на образованието и науката на Република България, установяващи правната рамка за необходимите статут, структура и дейност на българските неделни училища в чужбина. Предмет на дейност на Училището са извънкласните занимания във връзка с оползотворяване на свободното време на деца от всички възрасти, както и обучение на деца от първи до осми клас по следните предмети:

▸ Български език и литература;

▸ История на България;

▸ География на България и

▸ Българска култура (включваща български народни танци, етнография на България, рисуване и приложни фолклорни изкуства).

 

 

§ II УСТРОЙСТВО

 

(1) Ръководител на училището

Ръководителят на училището е лице с висше педагогическо образование, дипломирано по системата на МОН към Република България. Той ръководи Училището, съгласно действащата нормативна рамка на МОН, съгласно разпоредбите на Дружеството, както и в техен интерес и отговаря за цялостната учебна и административна дейност на Училището.

За дейността си Ръководителят на училището не получава възнаграждание и дейността му е изцяло доброволческа.

Неговите правомощия и задължения са:

▸ изготвяне на концепции за развитие и оптимизиране на учебната дейност - включително и интерактивни такива - както и дейносттите, свързани с оползотворяване на свободното време на децата, както и техните организация и координиране;

▸ изготвянето и/или адаптирането на концепции за провеждането на единични мероприятия и регулярни курсове свързани с оползотворяването на свободното време на децата, съгласно изискванията на отделите „Образование и участие“ към социалните институции във ФР Германия;

▸ наблюдение и контрол за правилното и методично прилагането на нововъведжданите концепции и установяване на постигнатите резултати;

▸ комуникация с Управителния съвет на Дружеството;

▸ организация на координацията и комуникацията между учители, възпитатели, деца, родители и Родителски съвет, както и тяхното пълноценно информиране в случаи на необходимост;

▸ поръчка на учебници, учебни тетрадки, помагала, методическата литература и дидактически материали, след преминаването на съответните процедури на одобрение, установени от страна на Дружеството и съгласувани с изискванията на МОН;

▸ планирането на учебната година, изпитите и конкурсите;

▸ организация и контрол при провеждането на традиционните училищни тържества;

▸ изготвяне на графика на учителите и предоставянето му на Дружеството;

▸ изготвянето ежемесечна справка за часовете, взети от учителите и предоставянето им на Дружеството;

▸ координирането и осигуряването на заместници при отсъствие на титулярния учител;

▸ организирането на подбора на педагогическите специалисти и представянето им на Дружеството за тяхното назначаване;

▸ изготвяне на периодични атестации на педагогическите специалисти и предоставянето на тези на Дружеството;

▸ отправяне на предложения към Управителния съвет на Дружеството за освобождаването на педагогически специалисти;

▸ осъществяването на контакт с родители и новопостъпващите деца и въвеждането в образователно-възпитателния процес не последните;

▸ наблюдение и контрол върху успешното въвеждане на нови учебници и помагала в учебния процес;

▸ изготвянето на учебния календар за предстоящата учебна година съвместно с педагогическия колектив;

▸ контрол върху правилното и законосъобразно водене и съхраняване на учебната документация;

▸ организирането и провеждането на минимум две регулярни родителски срещи през учебната година;

▸ организирането на срещи и осъществяването на комуникация с представителите на учебната база, в която се помещава училището;

▸ разпределението на децата съвместно с учителите и възпитателите в подходящи за тях класове;

▸ сформирането на класовете;

▸ комуникация с педагогическите специалисти, с цел изготвянето на анализи за работата с отделните ученици и осъществяване на контакт с родителите в случай на нужда;

▸ контрол за спазване на нормите за равнопоставеност и ранна превенция на дискриминационни практики;

▸ следи за поддържането на добрата репутация на Училището;

▸ спазване на настоящия правилник, съблюдаването на неговото спазване от страна на всички останали и изготвяне на предложения за промени в този правилник;

▸ установяването на допълнителни права и задължения на педагогическите специалисти и съблюдаване на тяхното спазване, както и

▸ предотвратяването на назряващи конфликти в екипа.

 

(2) Училищен съвет

Училищният съвет се състои от Ръководителя на училището, педагогическите специалисти и Председателя на родителския съвет към Училището.

Той има спомагателни, консултативни и изпълнителни функции в структурата на Училището и съдейства на Ръководителя на училището при организацията и провеждането на училищните дейности.

Функциите, правата и задълженията му са:

▸ съвместни работа и консултации по изготвянето на годишния учебен план и на учебните програми;

▸ съвместна работа и консултации по изготвянето на концепции и провеждането на мероприятия във връзка с оползотворяването на свободното време на децата, съгласно изискванията на отделите „Образование и участие“ към социалните институции във ФР Германия;

▸ съвместна работа и консултации при организирането и провеждането на процедурите по избора на учебници и помагала и тяхното набавяне;

▸ съдействие и консултации при провеждането на подбора и освобождаването на педагогическите специалисти;

▸ полагане на грижи за поддържане на добрия имидж на Училището;

▸ съдействие при прилагането на нормите на МОН, разпоредбите на Дружеството и на този правилник, както и съблюдаване на тяхното спазване;

▸ консултации и иницииране на предложения за промяна на правилника и за оптимизиране и подобряване на работата на Училището;

▸ съблюдаване на правилното и безпроблемно протичане на училищната дейност и мероприятията по оползотворяване на свободното време на децата.

 

Училищният съвет избира самостоятелно в своя вътрешна процедура членове си и ги предлага за одобрение на  Управителния съвет на Дружеството. Всички членове на Училищния съвет се контролират от Управителния съвет на Дружеството.

 

(3) Педагогически специалисти

Педагогическите специалисти биват учители и възпитатели.

а) Учителите могат да бъдат лица с висше педагогическо образование, дипломирани по системата на МОН на Република България. До учителска дейност в Училището се допускат и недипломирали се все още педагози, както и такива, които желаят да отбият своята практика преди дипломирането си. Учителите провеждат учебно-образователната дейност в Училището и по желание и при възможност – и извънкласните занятия и мероприятия по оползотворяване на свободната дейност на децата.

Те имат право да определят методите и средствата за провеждане на учебно-образователната и извънкласната дейности.

Тяхната работа може да бъде хонорувана или доброволческа.

б) За възпитателите не се изисква задължително висше образование. Те помагат на Ръководителя на училището и на учителите в техните задължения и се грижат главно за децата в предучилищна възраст.

Възпитателите нямат право да определят методите и средствата за провеждане на учебно-образователната и извънкласната дейности.

Тяхната дейност се осъществява по препоръки и под контрола на учителите и/или Ръководителя на училището.

Работата на възпитателите може да бъде хонорувана или доброволческа.

в) Задълженията на педагогическите специалисти са:

▸ да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с адаптираните програми за БНУ на МОН;

▸ да подготвят и провеждат извънкласните занимания по оползотворяване на свободното време на децата, съгласно изискванията на отдела „Образование и участие“ към градските социални служби на ФР Германия;

▸ да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на другите дейности, организирани от Училището;

▸ да зачитат правата и достойнството на учениците, да не прилагат форми на физическо и психическо насилие върху тях, да съблюдават за тяхната равнопоставеност и да разпознават и предотвратяват евентуални дискриминационни отношения ;

▸ да използват пълноценно материално-техническа база на Училището при изпълнение на служебните си задължения;

▸ да работят за опазването, обогатяването и усъвършенстването на тази база;

▸ да се грижат за опазването на училищното имущество, а след завършване на учебната година да предават същото в изправност и в цялост на ръководителя;

▸ да уведомяват незабавно Ръководителя на училището при повреди и/или липси на материално-техническата база на Училището;

▸ да уведомяват незабавно Ръководителя на училището за възникнали инциденти преди, по време и непосредствено след завършване на училищните и извънкласните дейности;

▸ да уведомяват своевременно Ръководителя на училището, когато се налага да отсъстват от учебни часове;

▸ да се явяват на работа в облекло и вид, които съответстват на положението им на учители;

▸ с външния си вид, с облеклото си и с поведението си да допринасят за създаване и поддържане на нравствени добродетели и хигиенни навици у децата;

▸ да не се явяват в Училището непосредствено след употреба на алкохолни продукти и/или употребата на упойващи вещества, включително и медикаменти, които оказват влияние върху психиката им;

▸ да не работят, когато са болни и/или съществува риск за здравето на поверените им деца;

▸ да вписват в списъка на класа действително взетите часове и конкретните теми на уроците;

▸ да водят коректно и редовно училищната документация, съгласно изискванията на МОН и на Дружеството;

▸ всяка учебна година до първия учебен ден да изготвят годишно тематично разпределение на учебния материал по предметите, които ще преподават, и да ги дадат за подпис и заверка на Ръководителя на училището;

▸ строго да контролират посещаването на учебните занятия от страна на обучаващите се от съответния клас и да уведомяват своевременно родителите, когато ученикът отсъства от учебни часове, както и

▸ да изпълняват всички разпореждания, залегнали в този правилник, както и тези на Ръководителя на училището, а и всички останали норми, които касаят интересите на поверените им деца и техните родители, а също и интересите на Училището, на Дружеството и на държавните структури на Република България и ФР Германия.

г) Правата на педагогическите специалисти се основават на хонорарните им договори, на действащото законодателство на територията на ФР Германия, както и на добрите нрави, в случай, че за евентуално възникнал казус не съществуват подходящи законови норми, които биха могли да бъдат приложени.
§ III ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЕЩИ ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ В УЧИЛИЩЕТО

(1) Права на обучаващите се в Училището са:

▸ да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

▸ да бъдат зачитани като активни участници в образователните и възпитателните процеси;

▸ да бъдат зачитани като равноправни участници в българската общност и цялото общество във ФР Германия;

▸ да получават обща и допълнителна подкрепа за личностното си развитие и себеутвърждаване;

▸ да участват в проектни дейности;

▸ да получат един съответстващ на възрастта им и нуждите им достъп до разнообразни игрови мероприятия;

▸ техните знания да бъдат оценявани обективно и безпристрастно, както и

▸ да бъдат поощрявани с морални и материални награди;


(2) Задълженията на обучаващите се в Училището са:

▸ да присъстват и участват активно в учебни часове и занимания;

▸ да съхраняват авторитета на Училището;

▸ да зачитат правата, честта и достойнството на съучениците си, на учителите и на всички други хора, както и да не прилагат физическо и психическо насилие срещу тях;

▸ да не употребяват абсолютно никакви тютюневи изделия, алкохол и наркотици;

▸ да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове и извънкласните занятия;

▸ да не използват мобилните си телефони и таблети, а и всякакви други електронни устройства по време на учебните часове, освен ако това не е предвидено изрично в учебната програма;

▸ да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението им на ученици и на добрите нрави;

▸ да опазват и поддържат материално-техническата база на Училището в добро състояние;

▸ да се явяват в Училището 15 минути преди началото на учебните или развлекателните занятия;

▸ да спазват установения ред в класните стаи по време на учебните часове и през междучасията;

▸ да се запознаят с правилника на Училището и да го спазват.
§ IV ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЕЩИ РОДИТЕЛИТЕ

(1) Права на родителите са:

▸ периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в учебно-възпитателния процес, за спазването на правилата в Училището и за приобщаването им към общността;

▸ да се срещат с Ръководителя на училището и с педагогическите специалисти в удобно за двете страни време;

▸ да избират и да бъдат избирани в Родителския съвет към Училището;

▸ да получават пълен отчет за постъпилите и изразходваните средства на Общото събрание на членовете на Дружеството;

▸ да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на Училището, както и

▸ да участват в родителските срещи.


(2) Задължения на родителите са:

▸ да бъдат запознати с този правилник, да го спазват и да съдействат за неговото спазване от страна на децата им;

▸ да осигуряват редовното присъствие на децата си в учебните занятия и мероприятията по организацията на свободното им време, като своевременно уведомяват Училището в случаите на тяхното отсъствие;

▸ да уведомяват незабавно Ръководителя на училището и/или педагогическите специалисти при възникнало заболяване на децата си, а когато е необходимо и/или общественият интерес го изисква, да ги информират незабавно и за вида на заболяването, както и опасностите, свързани с това;

▸ да възстановяват нанесените от децата им евентуални материални щети върху материално-техническата базана Училището или върху друго чуждо имущество.
§ V РОДИТЕЛСКИ СЪВЕТ

Към Училището на доброволчески принцип се сформира Родителски съвет. Това е родителска инициатива и има спомагателна функция за дейността на Училището. Родителският съвет се състои от един председател и петима члена, които родителите избират сами измежду си. За направения избор те са длъжни да уведомят Ръководителя на училището, който от своя страна информира Дружеството. Родителският съвет не участва пряко в управлението на Училището. Училищният ръководител също може да участва в заседанията на Родителския съвет с право на съвещателен глас при евентуални гласувания. Родителският съвет:

▸ може да обсъжда и формулира предложения за решаването на текущи проблеми на училището;

▸ може да съдейства за реализирането на обучението и за включване на родителите при организиране на извънкласната дейност;

▸ може да подпомага обучението на ученици и участието им в извънкласните дейности;

▸ трябва да заседава най-малко два пъти годишно – в началото и в края на обучението за съответната учебна година;

▸ може да участва във формулирането на годишния доклад за дейността на Училището;

▸ помага при координирането на родителите и децата по време на дейността на Училището;

▸ участва в консултации и може да формулира предложения за участие на Училището в мероприятия и социални проекти;

▸ наравно с Ръководителя на училището отговаря за навременното и изчерпателно информиране на всички родители по отношение на всички дейности на Училището, като и всички промени, които го касаят;

▸ подпомага организирането и осъществяването на съвместните с Дружеството мероприятия;

▸ подпомага педагогическите специалисти при организирането и провеждането на традиционните училищни тържества.

 

 

§ VI ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ

 

(1) В Училището могат да бъдат приемани само деца на членове на Дружеството, независимо от техните национална, етническа и религиозна принадлежности, езиковите им познания, от социалния им статус и от здравословното им състояние, но след попълването на всички необходими документи, стандартизирано заявление за записване и след заплащане на съответните такси. Попълването на тези документи е задължително и изключения не могат да бъдат правени.

С цел оптималното планиране при набавянето на учебни и други материали, официалното подаване на документи за прием в Училището се осъществява на 2 етапа:

▸ До 15-ти юни в края на всяка учебна година и

▸ до 10-ти септември в началото на следващата учебна година.

По същото време се заявяват и участията в извънкласни дейности, свързани с организирането на мероприятия по оползотворяване на свободното време на децата.

Изключения от етапния прием биха могли да бъдат направени само при наличие на свободни места в Училището.

Допуска се присъствието на детето на едно пробно занятие и/или мероприятие. Участието в тях е необвързващо и безплатно.

 

(2) След приемането си в Училището, съответното дете бива подложено на тест за определяне на нивото на езиковите познания. След като резултатите от теста бъдат анализирани, детето бива разпределено в съответните група или клас.

Сформираните класове и плануваните извънкласни дейности и/или мероприятия по организацията на свободното време на децата се обявяват в началото на учебната година.

 

(3) Родителите носят отговорност за предоставените на училището данни и са длъжни своевременно да уведомят Ръководителя на училището за всички настъпили промени (адресна регистрация, телефони за връзка, електронна поща, но и настъпили промени в здравословното състояние на децата им и др.), за да може Училището да вземе съответните мерки за актуализиране на вътрешната си информация и на процедурите си на действие. 

 

(4) Всички учебни помагала се предоставят безплатно и подлежат на връщане в края на учебната година. Силно повредени помагала, поради вина на детето или родителите, подлежат на възстановяване от страна на последните.

За набавянето на стандартните ученически консумативи отговорност носят родителите, освен ако Училищният съвет не е предвидил друго. 

 

(5) Медийни материали на децата, родителите и педагогическите специалисти могат да бъдат използвани за популяризиране дейността на Училището. Родителите и педагогическите специалисти дават разрешение за употребата на тези материали при приемането си в Дружеството. Лицата, които не са съгласни с това, следва да уведомят Ръководителя на училището в писмена форма. Всяко едно решение може да бъде оттеглено по всяко време, но отново в писмен вид. Класният ръководител заедно с родителя определя формата, чрез която трябва да бъде избегнато попадането на съответното дете в медиите на Училището и Дружеството.

 

(6) При прекратяване на посещенията на детето в Училището родителите уведомяват писмено Ръководителя на училището. Ако такава молба не бъде депозирана или не бъде депозирана по надлежния ред, то обучаващият се, след направените от него отсъствия, се счита за формално самоизключил се. Ученическите права могат да бъдат възстановени по всяко време чрез писмено заявление от родителите.

При преждевременно прекратяване на посещенията на обучаващия се в училищните мероприятия, платените такси не се възстановяват, освен ако напускането не е до 31-ви декември на текущата учебна година. В случай , че е платена пълната годишна такса и обучаващият се напусне Училището до 31-ви декември на текущата учебна година, се възстановява половината от платената такса.

Това не важи за децата, които участват в мероприятията, които Училището организира за тях, с цел оползотворяване на свободното им време.

 

 

§ VII ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ

 

Учебните занятия  започват през септември и завършват до средата на юли. Мероприятията, организирани с цел оползотворяване на свободното време на децата могат да се провеждат целогодишно.

Училищните занятия се провеждат веднъж седмично, всяка събота или неделя, в зависимост от съответните решения на Училищния съвет. При необходимост училищните занятия могат да се провеждат дистанционно и интерактивно. Графикът на училищните занятия  за тях се изработва в началото на учебната година, след което се предоставя на учениците и се публикува в сайта на Дружеството, в раздела му „Училище“.

Извънкласните дейности се провеждат минимум веднъж седмично по график, изработен в началото на учебната година. Извънредно организираните мероприятия, които не са предвидени в първоначалния график или които ще бъдат организирани през текущата година трябва да бъдат възможно най-бързо обнародвани на сайта на Дружеството, в раздела му „Училище“. Училищният съвет е длъжен да информира всички родители и ученици за тези нововъведения в графика възможно най-бързо.

Ваканциите в Училището са съобразени със съответните ваканции на Северен Рейн - Вестфалия.

 

 

§ VIII ВЪТРЕШЕН РЕД

 

(1) Часът, в който започват учебните занятия се обявява в началото на учебната година. За безпрепятственото протичане на учебните занятия е от изключителна важност обучаващите се да пристигат в Училището навреме и да посещават редовно учебните занятия.

Родителите се задължават да взимат децата си навреме след края на учебните знаятия.

 

(2) В Училището се използват само  предварително определените пространства в определеното за това време.

Помещенията се пазят чисти и се предават във вида, в който са приети.

Техниката и инвентарът в помещенията се ползват само от педагогическите специалисти и се съхраняват добросъвестно.

 

(3) Не се разрешава използването на електронни устройства – мобилни телефони, електронни игри, рекордери, плеъри, таблети и др. - по време на учебните часове, освен ако това не е предвидено в учебната програма. При неспазване на това правило, съответното електронното устройство се предава на учителя, който го предава на родителя в края на учебните занятия.

 

(4) В случай на отсъствие на детето поради болест или друга основателна причина следва да бъде уведомен Ръководителя на училището и/или педагога, отговарящ за детето.

Тъй като всеки пропуснат час води до ощетяване на знанията на детето, той трябва да бъде наваксан възможно най-бързо чрез обучение вкъщи.

 

 

§ IX ФИНАНСИРАНЕ

 

Обучението в Училището е доброволно и платено.

В началния етап от съществуването си (първата година) то се финансира изцяло чрез такси за обучение, които родителите внасят по сметката на Дружеството. Като основание за плащане се посочват трите имена на детето. Размерът и начинът на плащане на таксите се определят от наредба на Управителния съвет на Дружеството въз основа на предвидимите разходи. Наредбата се публикува на сайта на Дружеството в раздела „Документи“.

В следващите години се допуска финансиране със средства от МОН на Република България, чрез дарения, чрез участие в държавни проекти за интеграция или чрез финансиране от социалния фонд на ФР Германия “Образование и участие”.

За безпрепятствената работа на Училището е от изключителна важност всички такси да бъдат заплащани навреме. В случай, че не постъпи плащане в указаните срокове, Училището изпраща  напомнящо писмо. След изпратено трето писмено предупреждение, искът се предава на инкасо бюро, което се грижи за събирането на дължимите суми, като към тях се добавят съответните административни и други разходи.

 

 

§  X ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Правилникът на Училището се актуализира ежегодно.

Той влиза в сила с приемането му от Управителния съвет на Дружеството.

Ръководителят на училището организира запознаването на Училищния съвет с актуалната версия на настоящия правилник, както и всички педагогически специалисти, родители и деца.

Спазването на този правилник е задължително за всички кадри, ангажирани по някакъв начин  в Училището, за всички деца и за всички техни родители.

Системните нарушения на една или повече от неговите разпоредби могат да доведат до санкции или изключване за нарушителите.

Ако една или повече разпоредби от този правилник са или станат юридически недействителни (*и с това неприложими), то останалата част на правилника остава в сила. Недействителните разпоредби се заменят чрез действителни (*такива), които съответстват на залегналите в правилника на Училището и в устава на Дружеството цели.

 

 

 

                                                                                                                                                                                      От Управителния съвет