ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВОПРИСТИГНАЛИ БЪЛГАРИ

 

 

 

Следващата информация е синтезирана както на база подбрани области от актуалното законодателство в Германия, така и на база опита на няколко поколения български мигранти и различни специалисти от интеграционните служби. В долните редове тя е умишлено резюмирана, за да послужи като кратко и убедително ръководство за успешен интеграционен старт на новопристигащите във федералната република българи.

Именно поради тези причини информацията е изключително ценна.

Ако казусът Ви все пак не е изложен в долните редове, ние Ви съветваме непременно да избягвате групите за взаимопомощ в социалните мрежи (напр. във Фейсбук), тъй като в повечето случаи там няма да получите съвети от специалисти, които носят отговорност за консултациите си и които познават както законите, така и установените юридически и администравитни практики (тоест тълкуването на тези закони), а просто коментари от обикновени хора, за които, в преобладаващата част от случаите, възникналите констелации си приличат, но в действителност за тях са само необясними и сложни. В този аспект съобразяването с подобни коментари крие много повече опасности и почти никакви ползи, а и още повече – може да доведе до задълбочаване на проблемите Ви.                                                                                                                                                                                                          Не забравяйте, че консултационните бюра за българи в Германия са пълни именно с клиенти, които са действали преди това така, както ги е посъветвал някой в съответната социална мрежа!

 

I. Право на пребиваване (законови разпоредби)

На базата на европейското споразумение за свободно движение на граждани в границите на ЕС, българите също имат правото да пътуват и пребивават свободно на територията на Федерална Република Германия. Това тяхно право обаче не е неограничено и е регулирано с федерален закон – т.нар. „Закон за общото свободно движение на европейски граждани“ (*Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU - FreizügG/EU). Подобни закони съществуват във всяка една държава-член на ЕС. В общи линии законът предвижда случаите, в които е позволено безпрепятственото живеене, работа и пребиваване на територията на Германия. В частност главните констелации са:

- налични и реални трудови правоотношения / договори;

- търсене на работа (но само за ограничен период от време);

- ползване на местни услуги или извършване на такива;

- обучение, собствен бизнес,

- а също и някои производни на тях случаи.

Свободно живеене на територията на Германия, но без това да е свързано с някое от гореизброените, е възможно, но само при условие, че бъдат доказани достатъчно средства за самоиздръжка и валидна здравна застраховка!

Практиката показва, че масово разпространено сред българските мигранти в Германия е схващането, че като европейски граждани, всеки един от нас би могъл да пребивава необезпокоявано и за неограничено време на територията на федералната република. Именно поради тази несъответстваща на действителната ситуация представа зачестяват случаите на колизия с поместните представителства на немските интеграционни власти – т. нар. „Ausländerbehörden“ – както и случаите на прогонване на български граждани („Abschiebung”).                               Имайте предвид, че това схващане е напълно погрешно и Вашият престой трябва винаги да бъде законово обоснован и доказуем чрез документи!

 

II. Всички необходими условия за безпрепятствено пребиваване на територията на Германия

Опитът на отдавна пристигналите български заселници и практиката на социалните работници, заети с интеграцията на новопристигналите българи, показват, че в абсолютно всеки един индивидуален случай своевременната и безпрепятствена интеграция зависят от наличието на и/или съобразяването със следните фактори:

1. наличие на жилище;

2. адресна регистрация в съответното кметство (Без валидна такава не можете да сключите нито един договор.);

3. сигурна пощенска кутия (В Германия ще получавате абсолютно всички документи по пощата, вкл. и банкови и застрахователни карти, застраховки и т.н., тъй като официалната кореспонденция се осъществява само в писмена форма.);

4. банкова сметка (Преобладаващият процент от преводите тук се извършват по банков път. Въз основа на съдебно решение, само тази форма на плащане бива призната за официална от страна на държавната администрация.);

5. валидна и платена здравна застраховка (Имайте впредвид, че според законите на ЕС всички европейски граждани са длъжни да притежават платена и валидна здравна застраховка. Парадоксално е, но е факт, че валидна застраховка не означава непременно, че е и платена.);

6. данъчен идентификационен номер (Това е т.нар.Steuer-ID Nummer“. Него ще получите по пощата от Федералната данъчна служба.);

7. пенсионен осигурителен номер (Или Rentenversicherungsnummer / Sozialversicherungsnummer – него също ще го получите по пощата от съответната пенсионна каса, но едва след като го заявят или работодателят Ви или някоя от службите за социално подпомагане.);

8. телефонен номер (Наличието на телефонен номер все още не е задължително, но е много желателно, защото в повечето договори ще трябва да посочите валиден немски телефонен номер; освен това, повечето банкови преводи вече изискват мобилни устройства, а в този случай е необходим и интернет достъп.);

9. имейл адрес (Германия постепенно преминава към електронна администрация и е желателно да имате личен имейл, тъй като чрез него комуникацията Ви се ускорява, а и това остава най-сигурният вариант за обмен на документи.);

10. лични документи с достатъчно дълъг срок на валидност (Тъй като законовите процедури тук са изключително бавни, се случва те да бъдат прекъсвани понякога поради изтекъл личен документ.);

11. преведени на немски документи (Всички актове за раждане, свидетелства за гражданско състояние, свидетелства за граждански брак, дипломи и т.н. трябва да бъдат или преведени от заклети преводачи на немски език или да бъдат в съответните им многоезични варианти.);

12. удостоверения за прекратяване на изплащането на детски надбавки от България (Те се издават от районните служби за социално подпомагане в България и ще са необходими на тези, които възнамеряват да подават в Германия молби за изплащане на детски надбавки. Тези удостоверения също трябва да бъдат преведени на немски език от заклети преводачи.);

13. реални, действащи и законни трудови правоотношения (Във всеки един случай работата „на черно“ или „на сиво“ води рано или късно до редица проблеми, за които новопристигналите дори и не подозират, тъй като системата е така конструирана, че да може да постави в негативна ситуация работещите в нелегалност. Освен това немските власти са развили съвършени инструменти за установяването и наказaнието на нарушителите или с други думи – това, че не са Ви хванали, не означава, че не знаят за Вас. В немската администрация има специални отдели, които събират информация за фирми, които наемат работници с фиктивни трудови договори или без такива, както и информация за работещите „на черно“.);

14. избягване на подписване на неразбираеми документи (Абсолютно никога не подписвайте нещо, което не разбирате! Дори и пред полицията имате законното право на официален преводач! Никога не се доверявайте на казани неща и/или устни обещания, а винаги четете документите и изисквайте документи! Вие имате винаги законното право на това!

В Германия, както и в България съществуват хора, които са изучили внимателно системата и печелят от нейните слабости – измамниците. Тях можете да ги срещнете като анкетиращи на улицата, които ще Ви помолят да им дадете личните си данни и да им разпишете „анкетите". Или пък като мними технически лица, които твърдят, че са проверили инсталациите на жилището Ви, и които после ще поискат от Вас да подпишете „протокола" им. Те, в най-голямата част от случаите са измамници, които печелят от комисионни чрез сключването на договори с лица, които не разбират немски език и лекомислено са дали лични данни и/или са подисали някакъв договор!);

15. личните данни, личните документи и паролите за достъп трябва строго да се пазят;

16. всички получени документи винаги трябва да бъдат пазени (Дори и да не разбирате какво пише в тях, просто ги събирайте и/или ги дайте на някой, за да Ви ги преведе. Така бихте могли да доловите опасностите още в самото им начало и да реагирате своевременно.);

17. заплащане на таксите за радио и телевизия (Противно на широко разпространеното мнение сред пребиваващите в Германия мигранти, таксите за радио и телевизия са задължителни! Освен всичко това процедурите за санкции срещу нередовните платци са много ускорени и до санкция може да се стигне дори и след двумесечно неплащане.)

 

За всеки един допълнително възникнал казус или проблем бихте могли да получите информация от съответните интеграционни служби, консултационни бюра или другите български дружества, списъци на които ще откриете на уеб сайта ни, в разделите:

 
 

 От Управителния съвет