КРАТКО ОБЯСНЕНИЕ

 на функциите и структурата на различните държавни институции в Германия

 

 

По-долу ще намерите съвсем кратко обяснение на имената, функциите, структурата и – по възможност – българските съответствия на на онези държавни институции в Германия, с които българите имат най-често контакти. Това ще Ви помогне да се ориентирате в сложната административна мрежа, благодарение на която функционира федералната република и да си обясните логиката на много процеси и административни актове, които на пръв поглед изглеждат ирационални.

Съветваме Ви да обърнете внимание на факта, че Германия е федерална държава (както САЩ, Обединеното Кралство Великобритания, Руската Федерация и др.). Това означава, че тя е съставена от отделни държави (а не „провинции“, както ние сме свикнали погрешно да ги наричаме), които имат собствени парламенти, правителства, както и собствени органи и законодателства, които макар и да са синхронизирани с федералното, си имат съответните специфики!

 

1. Ausländerbehorde / Ausländeramt (произношение: Ауслендербехьорде / Ауслендерамт; употребяват се като синоними) – това са поместните Служби за чужденци в Германия. Отделните държави във Федерацията Германия имат различаващо се законодателство по отношение на чужденците, но всички закони са синхронизирани с федералната конституция (т. нар. Grundgesetz – основен закон) и са свързани чрез централен регистър за чужденците в Германия. Тези институции провеждат проверка на статуса на всички чужди граждани и при нужда издават различни видове разрешителни за престой – карти за постоянно пребиваване, карти за временно пребиваване, заместители на паспорти, временни паспорти за напускане на държавата и прочие. Когато статусът не отговаря на законовите изисквания, чужденците биха могли да бъдат екстрадирани, да получат забрана да влизат на територията на Германия и др.

 

2. Bundesagentur r Arbeit / Arbeitsagentur (произношение: Бундесагентур фюр Арбайт /Арбайтсагентур; използват се като синоними) – това е Федерална служба по заетостта. В нея става регистрацията ни като безработни или търсещи работа, когато мигрираме към Германия с цел търсене на работа. Федералната служба по заетостта си има собствени клонове във всеки един по-голям град или всеки един окръг. Тя води трудови статистики, има собствен сайт за предложения за работа, провежда или финансира обучения и преквалификации и др. Освен това чрез нея се изплащат обезщетенията от застраховките за безработица – ALG-I, детските надбавки (Kindergeld) и допълнителните детски надбавки (Kinderzuschlag). Част от тази служба са и т. нар. Jobcenter (местните бюра по труда), които изплащат друг вид помощи при безработица или осигуряване на жизнения минимум – т. нар. ALG-II, наричано още HARTZ-IV. Регистрацията ни във Федералната служба по заетостта не е строго задължителна, но е много желателна и това се възприема много положително от властите при евентуални  по-късни административни процедури. Кандидатите за обезщетенията от застраховката за безработица получават т. нар. „Kundennummer” – клиентския номер, под който се водят актовете им по време на изплащане на сумите.

 

3. Familienkasse / Kindergeldkasse (произношение: Фамилиенкасе / Киндергельдкасе; използват се като синоними, но първото е официален термин, а второто е по-скоро разговорен) – това е Фамилната каса. Тя е отдел на Федералната служба по заетостта и от нея става изплащането детските надбавки (Kindergeld) и допълнителните детски надбавки (Kinderzuschlag). За неин аналог отчасти може да се приеме българската служба „ Дирекция Социално подпомагане“. На този етап има сравнително голям брой фамилни каси в Германия. Преобладаващият процент от децата обаче е към тези фамилни каси, които са подчинени на Федералната служба по заетостта. До 2022 год. се очаква другите фамилни каси да бъдат окончателно отменени и да останат само федералните. Бенефициентите на детски надбавки получават от фамилните каси т. нар. „Kindergeldnummer” – номерът, под който се водят техните актове в съответната фамилна каса. При прехвърляне от една фамилна каса към друга – например при преместване на местожителството – тези номера биха могли да бъдат сменени.

 

4. Finanzamt (произношение: Финанцамт) – Данъчната служба. Данъчната система на Германия е сложна. В общи линии тя също се дели на федерална и щатска. Данъчния идентификационен номер (Steuer – ID Nummer) ще получите от Федералната данъчна служба, а данъчния си номер (Steuernummer) ще получите от местната служба по данъци и такси (*този номер е с разделен с наклонени черти). Към поместната данъчна служба се подават данъчните декларации.

 

5. Krankenkasse / Gesundheitskasse (произношение: Кранкенкасе / Гезундхайтскасе; първото е официално название, а второто, макар и да е синоним, е много рядко срещано) – означава буквално Каса на болните. Неин аналог е българската Национална здравноосигурителна каса (НЗОК). В Германия има множество здравноосигурителни каси, които могат да оперират на територията на цялата федерация. Релевантно деление за нас е това на държавни и частни. Очаква се частните да бъдат премахнати в близко бъдеще. Молим Ви да обърнете внимание на това, че здравната застраховка е абсолютно задължителна за всички граждани на ЕС. Поради тази причина, когато спрете временно работа и не Ви се изплащат здравни застраховки, имате няколко варианта да избегнете високите плащания от личния бюджет към местните здравни каси: а) да се приберете макар и временно в България и да се регистрирате в кметството , че сте там; б) да подадете молба за социални помощи, като тогава здравните Ви застраховки ще се поемат от държавата; в) да се регистрирате само като безработен във Федералната служба по заетостта и дори и да не получавате помощи отникъде, то тогава поне ще можете да докажете, че сте нямали доходи и задължителното плащане на здравна осигуровка ще бъде редуцирано до базовия минимум. Имайте впредвид, че лекарите не могат да Ви откажат спешни манипулации, но ако нямате здравна осигуровка, впоследствие ще трябва да ги заплатите сами, а те – в повечето случаи – са от порядъка на хиляди евро.

При избора на здравна каса и работа е много важно да имате впредвид още някои много важни правила: а) допуска се почти безпрепятствено преместване от държавна към държавна здравна каса; б) допуска се почти безпрепятствено преместване от държавна към частна здравна каса; в) не се допуска преместване от частна към държавна здравна каса (това можете да избегнете, единствено ако се отрегистрирате от местоживеене тук, напуснете Германия, приберете се в България и се регистрирате в кметството там и в НЗОК)!

 

6. Pflegekasse / Pfegeversicherung (произношение: Пфлегекасе / Пфлегеферзихерунг) – застраховка на трудещите се в случай на намалена трудоспособност и/или пълна инвалидност. Аналог в България откриваме в системата на т. нар. трудоустрояване и която е свързана с процедурата явяване пред ТЕЛК (Териториално-експертна лекарска комисия), както и свързаните с нея добавки и пенсии за инвалидност, които се отпускат въз основа на решения на НОИ. В случая Pflegekasse означава „Каса за грижа в случай на инвалидност“, а Pflegeversicherung - „Застраховка в случай на инвалидност“. Отбиването на тази засраховка е задължително. В преобладаващата част от случаите Касата за грижа в случай на инвалидност е просто един отдел на Здравната каса, към която сте застраховани.

 

7. EInwohnermeldeamt / rgerdienste (произношение: Айнвонермельдеамт / Бюргердийнсте; употребяват се често като синоними) - Службата за адресна регистрация, на която, с известни резерви съответства българската Служба по гражданско състояние (по местоживеене в България). Обикновено всеки по-голям град или всеки окръг в Германия имат собствена Служба за адресна регистрация. Тук става първоначалната Ви адресна регистрация, след като мигрирате в Германия (в сл. се изключват ситуативните пътувания и се има впредвид живеене). Регистрацията се осъществява чрез валидни лични доументи и писмено удостоверение от лицето, което Ви е предоставило жилище. След като бъдете регистрирани, получавате удостоверение за адресна регистрация – т. нар. „Anmeldebestätigung“ или само „Meldebestätigung“ (произношение: Анмельдебещетигунг / Мельдебещетигунг; думите са синоними). Това удостоверение ще Ви бъде искано навсякъде и поради тази причина е много важно да го пазите. Доста често някои служби искат не по-старо от три месеца удостоверение за адресна регистрация, за да са сигурни, е все още живеете на посочения адрес. Това не бива да Ви учудва, тъй като доста често различните служби нямат директен достъп до базата данни с именаата на гражданите (поради Закона за защита на личните данни).

 

8. Ordnungsamt (произношение: Орднунгсамт) - Служба по реда. Службата по реда в Германия няма точно съответствие в България. Във федералната република тя има множество отдели (подслужби), които имт коренно различни функции и структура. В най-общи линии тя се грижи за предотвратяването на всевъзможни опасности за обществения ред, доколкото за това не са определени други административни органи. Във функциите ѝ се включват издаването или отнемането на различни разрешителни (вкл. и такива от търговски и производствен характер), издаването на актове за различни административни нарушения, провеждането на дейности по опазване на обществения ред и др. Не всички държави във Федерална република Германия имат собствен закон за Службата по реда. В някои от тях тя попада в Закона за полицията, макар и много от задачите, които извършва полицията, да не могат да бъдат извършвани от Службата по реда. С някои отдели от тази служба ще се срещнете, ако искате да Ви бъде издадено конкретно разрешително за работа (напр. като охрана, като търговец на метални отпадъци или като търговец с онлай-магазин), ако например паркирате неправилно или пък вдигате шум у дома след 22:00 ч. Макар и на униформите на тези служители да няма знаците на местната полиция, те имат доста правомощия и са подготвени много добре по отношение на Вашите и техните права и задължения. Поради тези причини е много важно да се съобразявате с техните препоръки и/или изисквания.

 

9. Zollamt (произношение: Цольамт) – Митническо-данъчна администрация. Тази служба също няма аналог в България. Нейните функции са с широк спектър. Тя може да издава актове за административни нарушения, да издава данъчни решения, но и да провежда акции, съвместно с други звена на администрацията по предотвратяване на различни данъчни или престъпления нарушения. Така например Митническо-данъчната администрация може да Ви провери на работното място и да ви издаде акт за нарушение, ако ви хване, че работите нелегално, но също може и да Ви издаде решение за заплащането на ежегоден пътен данък на автомобила Ви. Тя има право да проверява влизащите в Германия, да заловява контрабандисти и да следи за заплащане на митата на стоки, които идват от страни, непринадлежащи към ЕС.

 

10. Polizei (произношение: Полицай) – полицията. Важна особеност е, че в Германия има два вида полиция – Bundespolizei и Landespolizei (произношение: Бундесполицай и Ландесполицай, като двете наименования не са синоними). Bundespolizei е Федералната полиция, която има законовото основание да оперира на територията на цялата федерация. Landespolizei е Щатска полиция, чиито правомощия се простират само в границите на конкретната държава от федерацията. За Вас е важно да знаете, че разликата между двата вида полиция е чисто юридическа и за тези, които попаднат по някакъв начин в полезрението на полицията, това не е от значение, защото и двете служби комуникират непрестанно помежду си и имат еднакви права за действие.

 

11. Staatsanwaltschaft (произношение: Щаатсанвальтсшафт) – Прокуратурата в Германия. Германската прокуратура също се дели най-общо на две разновидности – Bundesanwaltschaft и Staatsanwaltschaft (произношение: Бундесанвальтшафт и Щаатсанвальтшафт) съответно Федерална прокуратура и Щатска прокуратура. Федералната бива сезирана при престъпления от федерален характер, а щатската – когато интересите на съответната държава във федерацията биват засегнати. Трябва да имате впредвид, че немската прокуратура често се самосезира за проверки за наличието на престъпления дори и от незначителен характер. Това могат да бъдат например заплаха срещу някого, управление на автомобил с неплатен данък, подозрение за неправомерно получаване на социални помощи и др.

 

12. Straßenverkehrsamt (произношение: Щрасенферкерсамт) – това е службата, която отговаря главно за регистрацията на МПС. Тя има и други правомощия, но това е най-същественото от тях.

 

13. Jobcenter (произношение: Джобцентер) – Бюро по труда. Бюрото по труда е особена административна служба. Има я във всеки град или окръг. Неговата цел е да Ви върне колкото се може по-скоро на пазара на труда. Колкото и да е парадоксално, работата на джобцентъра е да Ви махне от джобцентъра. Целта му е да Ви подкрепя известно време, за да започнете наново работа или да ви доплаща малко средства над заплатата, за да оцелеете. Средствата, които той изплаща се наричат ALG –II (или „Пари при безработица 2“).

 

14. Gericht (произношение: Герихт) - съд. В Германия, както и в България, съществуват различни видове съдилища, в зависимост от областта на компетенциите и тяхната йерархична позиция. По-долу изброяваме по-съществените съдилища, с които смятаме, че българските мигранти биха могли да имат някакъв контакт:

- Familiengericht (произношение: Фамилиенгерихт) - семеен съд (това е съдът, който е отговорен например за отнемането на деца, тяхното осиновяване и прочие);                                                                                                                               - Sozialgericht (произношение: Зоциальгерихт) - социален съд (това е съдът, отговорен за казуси, свързани със социалното положение на хората, като дела със джобцентъра или различните други социални служби);                       - Amtsgericht (произношение: Амтсгерихт) - районен съд (това е районния съд по местоживеене);                                 - Landesgericht (произношение: Ландесгерихт) - съд на съответната държава от Федерацията и следваща инстанция;                                                                                                                                                                                                                     - Oberlandesgericht (произношение: Оберландесгерихт) - върховен съд в съответната държава и следваща инстанция;                                                                                                                                                                                                                     - Verfassungsgericht ( произношение: Ферфасунгсгерихт) - конституционен съд на Федерална република Германия;                                                                                                                                                                                                                            - Mahngericht (произношение: Мангерихт) - съд, който най-общо се занимава с процедурите по предупреждения за неплатени сметки и др.

 

 

 От Управителния съвет