Декларация за изключване от отговорност

на регистрирано „Германо-Българско социокултурно дружество в Дортмунд и околността

„Васил Левский“

 
 
 
I. Отговорност при персонални или имуществени вреди
 
Всички длъжностни лица, заемащи ръководни позиции в Дружеството, всички дружествени служители, както и всички лица, които извършват (някаква) дейност за/в него, носят отговорност за имуществени и персонални вреди пред Дружеството и пред членовете му, които (*те) са причинили във връзка с изпълнение на своята дейност, само в случаи на груба небрежност или умисъл. Това важи също и в случай, че те получават за своята дейност възнаграждения или обезщетения. По време на мероприятията, които организира, Дружеството също не носи отговорност. По времето на тяхното провеждане дружествената застраховка също не осигурява застрахователна защита.
 
 
II. Отговорност при публикации
 
Цялото съдържание на уеб сайта, както и съдържанието на всички публикации и медии на Дружеството са със защитени авторски права. Отговорните за тези публикации лица се стремят да съблюдават защитените авторски права на приложените медийни източници и по възможност да прибягват до (*такива) източници, които са освободени от авторски права. Свалянето, записването, разпечатването, размножаването, разпространяването, посочването на линкове, както и използването на тези материали за научни, публични или комерсиални цели, без предварителното разрешение от страна на Дружеството, не се разрешава. Дружеството, всички ръководни и/или длъжностни лица в него и всички негови служители не дават никакви гаранции за актуалността, правилността и пълнотата на публикуваните информационни материали на дружествения уеб сайт. Претенции за носене на отговорност за (*нанесени) щети от материален или нематериален характер, които са възникнали от употребата, от неупотребата или чрез неправилната употреба на предоставените информации и данни, са изцяло изключени.  Законовите разпоредби остават от това неприкосновени.  
 
 
II. Отговорност и защите на личните данни
 
По време на дейността на Дружеството или на неговите мероприятия определени лични или фирмени данни и информации биха могли да станат известни, респективно (*могат) да бъдат записани/съхранени.

Това включва:

  • лични данни или информации (като например: имена, рожденни дати, имейли, телефонни номера, адреси и др.);
  • фирмени данни и информации (като например: имена, управители, предмет на дейност, седалище и др.), но също и
  • случайно станали известни данни и информации (като например: моментното състояние на едно лице / на една фирма или други чувствителни данни)

Употребата и съхранението на тези данни и информации служи изключително и само за осъществяване на целите на Дружеството, залегнали в устава му. След заявление в текстова форма от страна на засегнатото лице или засегнатата фирма, тези данни ще бъдат незабавно и безвъзвратно унищожени. Дружеството, всички ръководни и/или длъжностни лица в него и всички негови служители не носят отговорност за нецелесъобразни съхраняване, обработка и разпространение на тези данни и информации от страна на трети лица. Законовите разпоредби остават от това неприкосновени.


 
 

                                                                                                                           Влязъл в сила от: 21.09.2019
 

От Управителния съвет